Açılış saati

Mon - Fri, 8:00 - 9:00

WhatsApp

+8618037022596

Bize E-posta Gönder

[email protected]

MADDE 1 MADDE 2 Borsa Istanbul

+

MADDE 5 – (1) Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurulca onaylanan esaslar dahilinde Borsa bünyesindeki piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin birinde veya birkaçında sadece işlem yapma yetkisi almak veya hem işlem ya

KVK Md. 5/1e Kapsamında Gayrimenkul Veya İştirak Hissesi ...

+

kvk madde 5/1e kapsaminda gayrİmenkul veya İŞtİrak hİssesİ satiŞ kazanci İstİsnasinin kurumlar vergİsİ beyannamesİnde gÖsterİlmesİ ve muhasebeleŞtİrİlmesİ Tarih: Bilindiği, KVK Madde 5/1e kapsamında gayrimenkul veya iştirak hissesi satışından elde edilen kazancı, mükellef isterse istisna kapsamında beyan edebilir.

BİRİNCİ BÖLÜM ve MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE …

+

(6) Bu destek kapsamında satın alınacak makineteçhizat ve yazılımın yeni olması gereklidir. Personel giderleri desteği MADDE 8 (1) Personel giderleri desteği kapsamında iletici kurulua , destek programı balangıç tarihinden itibaren yıllık azami TL olmak üzere toplam

ve MADDE 1 MADDE 2 Aski

+

MADDE 6 (1) Hukuk Müavirliğinin görev ve yetkileri unlardır: a) İdare leh veya aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini adli ve idari yargı mercileri, hakem veya hakem heyetleri ile arabulucular nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak. b) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden, icra dairelerinden ve ...

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ …

+

MADDE 2 –(1) 11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 2 ve 7 nci maddeleri ile 3 Nisan 1993 tarihli Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 4 ve 21 inci maddeleri, l6 Ekim 1993 tarihli Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ...

MADDE 1 MADDE 2 (1) Bu KAYSİS

+

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

yorum Yap